Konu?ma yetisini geli?tirememi? i?itme engellilerin sadece % 0.5’inin yüksekö?renime gitme ?ans? bulabildi?ini, büyük bir k?sm?n?n i?siz oldu?unu ve neredeyse tamam?n?n kültürümüzü olu?turan ö?elerin önemli bir k?sm?n? tan?mad???n? ve toplumsal hayat?m?za i?tirak etmedi?ini biliyor musunuz?

Ve yine biliyor musunuz ki, günlük hayatta ‘sa??r-dilsiz’ olarak görmezden gelinen bu vatanda?lar?m?z?n benzerlerinin ABD ve pek çok AB ülkesinde her alanda e?itim ve sosyal hayata kat?l?m ve katk?da bulunma hakk?na sahip olduklar?n?, daha da önemlisi engellendikleri bir alan ile kar??la?t?klar?nda söz konusu kamu veya özel her kurulu?un bu engeli ortadan kald?rmakla yükümlü oldu?unu biliyor musunuz?

Bu proje, ülkemizdeki sa?l?k ve e?itim mevzuat?n?n ‘i?itme engelliler’ için kabul etti?i tek t?bbi ve e?itsel (re)habilitasyon ve özel e?itim yöntemi olan ‘i?itsel-sözel’ sistemden fayda sa?la(ya)mayanlar?n yüksekö?renim olanaklar?n?n geli?tirilmesi için haz?rlanm??t?r.

 

Ülkemizin mevcut sistemi i?itme kayb?n?n sa?l?k kurumlar?nda saptanmas?n?, pe?inden i?itme cihaz? verilmesini ve müteakiben de özel e?itim kurumlar?nda aile e?itimini de içine alacak ?ekilde i?itmenin alg?lanmas? ve geli?tirilmesi ile ba?layan ve konu?man?n ö?renilmesini hedefleyen bir özel e?itimi öngörmektedir. Bu raporun yaz?ld??? 2010 Haziran ay?na kadar da (bu süreçten – bir ?ekilde- yarar sa?la(ya)mayanlar için) alternatif bir yakla??m biçimi uygulamaya sokulmam??t?r. Son y?llarda sistemin hem sa?l?k hem de e?itim taraf?nda pek çok olumlu geli?meler olmas?na ra?men, hala daha sorunlar devam etmektedir. ?stense bile bu sorunlar?n k?sa dönemde çözülmesi ve ülkemizde her y?l do?an yakla??k 3000-4000 i?itsel yetersizlikten etkilenmi? (?YE) bireyin tamam?n?n i?itsel-sözel yolla e?itilerek konu?abilir hale gelmesi mümkün de?ildir; e?er bütün kurumlar yeterince çaba gösterir, koordinasyon içinde ve çözüm odakl? çal???l?rsa orta vadede bu say?n?n büyük bir k?sm?n? i?itsel-sözel e?itim sistemine dâhil etmek mümkün olacakt?r. Ancak, hiçbir zaman bütün ?YE’lerin konu?abilen bireyler haline gelmeleri mümkün olmayacak ve her ülkede oldu?u gibi ülkemizde de, azalan oranlarda da olsa, i?aret dili merkezli ileti?im yöntemleri kullanan ?YE’ler olacakt?r. Halihaz?rda bu vatanda?lar?m?z?n say?s?n? 100.000 olarak tahmin etmekteyiz (Bak?n?z: ülkemizde ?YE ve F?TYE nüfusu ne kadard?r?).

Bu ba?lamda, her demokratik, sosyal hukuk devletinde olmas? gerekti?i gibi, bizim ülkemizde de konu?ma geli?imi ?ans?n? kaybetmi? ve bu nedenle de farkl? ileti?im yöntemlerine mahkûm olmu? ?YE’ler için alternatif bir e?itim sistemi olmal?d?r. ??aret dili temelli olmas? gereken bu e?itim sisteminin, muhakkak ki konu?ma geli?imini destekleyecek uygulamalar? ve buna uygun okuma-yazma programlar?n? da içermesi gerekir (Bak?n?z: madde-3 özel e?itim gereksinimi).

Cialis (tadalafil) cialis price is often a prescription substance used by scores of men across the world to cure the outward symptoms of masculine impotence, often called male impotence.

At this point, Propecia gets the buy propecia best, most prosperous run of virtually any treatment to possess undergone U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION tests.

Exactly why it develops, is usually a topic for another levitra canada written content.

Devamını oku...

Display Another Language