Madde 2 Saygı

# Türk i?aret dilinde izlemek için t?klay?n?z.

Madde 2. Sayg?
Sayg?y? iki ayr? alt ba?l?kta ele almak gerekir. Birincisi yukar?da bahsetti?imiz “e?itlik” kavram? çerçevesinde onlar?n da birer vatanda?a oldu?u gerçe?i ve bu vatanda?lar?m?z?n, kendilerinin ve ailelerinin ellerinde olmayan bir do?al durumun sonucu olarak i?itme organlar?n? bizler gibi kullanam?yor olduklar?d?r.  Bu ba?lamda, hangi ileti?im yöntemini ve dili kullan?yor olurlarsa olsunlar, her vatanda? gibi sayg?y? hak ederler.
Özel olarak sayg? duyulmas? gereken bir di?er durum da, onlar?n sahip olduklar? i?itme organ?n? kullanam?yor olma do?al durumunun, “sonraki sonuçlar?”d?r. Farkl? ileti?im yöntemlerini tercih eden i?itsel yetersizlikten etkilenmi? (F?TYE) bireylerin toplumun genelinin kulland???ndan farkl? ileti?im yöntemlerini kullan?yor olmalar?, onlar?n istemli bir tercihler de?il, do?al durumlar?n?n bir sonucudur (asl?nda ?u da hat?rlanmal?d?r: i?itme organ? kaybeden bir bebek sadece bu durumunun bir sonucu olarak de?il, kendisine ve ailesine ülkemizin ba?ta sa?l?k, sosyal güvenlik ve milli e?itim bürokrasisinin sundu?u -veya sunmas? gereken- hizmetlerden hakk?yla yararlanamamas?n?n da bir sonucu olarak da farkl? ileti?im yöntemlerini kullanan bir genç birey haline gelmektedir).
F?TYE’lerin i?itme organ?nda faydalanamamalar? ve bu do?al durumun do?al bir sonucu olarak da farkl? ileti?im yöntemleri geli?tirmi? olmalar?, istesek de istemesek de (di?er bölümlerde ayr?nt?l? olarak ele al?nacak nedenlerle ve özellikle ülkemizde çok daha bariz olarak) onlar? toplumun geri kalan?nda ay?rmaktad?r. Çünkü toplumun genelinin do?u?tan itibaren ö?rendi?i ve benimsedi?i kavramlar? ve de?erleri edinme ve gündemi izleme yetenekleri daha yava? ve farkl?d?r. Kültürün temelini “payla??lan de?erler” olu?turdu?u göz ününe al?n?r ve F?TYE’lerin (büyük k?sm?n?n do?u?tan itibaren) içinde ya?ad???m?z toplumun de?erlerine bizlerden farkl? yöntemlerle anlamaya ve izlemeye çal??t?klar? da hat?rlan?rsa, onlar?n birbirleriyle payla?t?klar? de?erlerin toplumun genelinin payla?t??? de?erlerden farkl?l?k göstermesi son derece do?ald?r. ??te sayg? duyulmas? gereken ikinci ve özellikli husus bu farkl? kültürel yap?d?r. ?unu bilmeliyiz ki, istesek de istemesek de F?TYE’lerin Türk halk?n?n genelinin sahip oldu?u de?erlerden farkl? kültürel özellikleri vard?r.
Ülkemizde bu alanda hiçbir ara?t?rma yap?lmam?? olmas? bu gerçe?i yads?mam?za neden olmamal?d?r. Türkiye ile k?yasland???nda, geli?mi? Bat? ülkelerinde F?TYE’lere çok daha ileri düzeyde toplumsal hayata kat?lma, katk?da bulunma ve de?erlerini payla?ma ?ans? verilmesine ra?men, o ülkelerin F?TYE vatanda?lar?n?n farkl? kültürel özellikleri oldu?u kabul edilirken, bizim elimizde veri olmad??? gerekçesiyle bunu reddetmemiz do?al olarak mant?kl? olmamal?d?r. Zaten bas?lm?? geçerlilik ve güvenirlili?i olan bilimsel ara?t?rmalar olmasa bile, bu alanda çal??an herkes, ister akademik isterse bürokraside olsun, bu gerçe?i farkl? ?ekillerde de olsa ifade edecektir. Ba?ta ABD olmak üzere, Bat? ülkelerinde F?TYE’lerin kendilerini “ayr? bir toplum-etnisite” olarak görmek derecesin ne kadar giden bir farkl?la?malar? oldu?u unutulmamal?d?r. Bu derece radikal bir yakla??m?n ülkemiz F?TYE’lerinin duygu ve dü?üncelerinde olmad???n?, bu ara?t?rma s?ras?nda gözlemlemi? olsak bile, ülkemizdeki F?TYE’lerin bazen kendi i?iten-konu?an aileleri taraf?ndan bile sayg? görmedikleri, yine ara?t?rma sürecinde gözlemledi?imiz di?er önemli bir bulgudur. Pek çok F?TYE sadece kendisi gibi olanlar?n olu?turdu?u arkada? gruplar? ve sivil toplum örgütleri içinde rahat etmekte, kendini ifade edebilmekte ve kendisi gibi davranabilmektedir. E?er bu vatanda?lar?m?z?n anayasal haklar?na sayg? duyuyor ve onlara daha iyi bir hayat sunmak istiyorsak, F?TYE’leri toplumsal hayat?n her ortam?nda ve her kurumunda, ayn? rahatl?kta davranabilecekleri ?ekilde bir sayg? göstermek durumunday?z. Bu sayg?y? göstermeden onarla hizmet sunma sürecinde de ba?ar?l? olunabilme olana?? yoktur. Çünkü hiçbir hizmet yararlananlar?n kat?l?m? olmadan verimli bir ?ekilde gerçekle?tirilemez.
Unutulmamal?d?r ki, sadece kamu kurumlar?nda de?il sivil toplum örgütlerinde görev yapanlar?n büyük k?sm? ile her türlü karar ve icra makam?nda olanlar?n neredeyse tamam? i?itebilen-konu?abilen vatanda?lar?m?zdan olu?maktad?r. Bu durumda, do?al olarak, gerek bu proje kapsam?nda bahsedilen gerekse di?er süreçlerde gerçekle?tirilecek uygulamalar i?itebilen-konu?abilen vatanda?lar?m?z taraf?ndan gerçekle?tirilecektir. ??te bu uygulamalar s?ras?nda, F?TYE vatanda?lar?m?za kulland?klar? dil, sahip olduklar? kültürel alt yap? ve toplumsal, bürokratik ve akademik süreçlerde toplumun geneline k?yasla ortaya ç?kan farkl?l?klar? yönünden sayg?l? olunmal?d?r. Bizim her gün çok rahatl?kla kulland???m?z kavramlar onlar için çok yeni olabilir, basit gibi görünen bir yaz?l? metin onlar için bilinmeyen kelimeler, betimlemeler,  metaforlar ya da birbirine çok yak?n anlamdaki kelimelerin birlikte kullan?lmas? nedeniyle çok karma??k olabilir. “Sayg?” maddesi ile ilgili olarak ara?t?rma s?ras?nda kaydetti?imiz baz? ilginç olaylar? a?a??ya s?ralayarak bu bahsi tamamlayaca??z:
? Üniversiteye kay?t olurken doldurdu?u formdaki anlamad??? için yanl?? doldurdu?u bir bilgiye bak?p, “bu haliyle nas?l üniversitede okursun” ?eklindeki bir tepki o F?TYE gence s?radan bir vatanda? olarak dahi sahip oldu?u sayg?n?n gösterilmemesi demektir (bu durumun çözülmesi için gereken personel e?itimidir; her kurum belirli aral?klarla düzenledi?i meslek içi e?itimlere “engelli vatanda?lara nas?l hizmet sunulaca??” ba?l???n? da yerle?tirmelidir)
? Elinde e?ya ya da evraklar? oldu?u için derdini tercüman?na anlatamayan bir F?TYE gence elindeki e?yalar? bir kö?eye koyup derdini tercüman? arac?l???yla ifade etme ?ans? vermek yerine, “gidin d??ar?da derdinizi halledin, anla?t?ktan sonra gelin” diyerek d??ar? ç?karmak hiç bir ?ekilde sayg? anlay???yla ba?da?mad??? gibi bir kamu kurumunun vatanda?lar?na hizmet sunma yolu olarak da tasvip edilemez (asl?nda burada olmas? gereken ideal durum görevlilerden en az birisinin i?aret dili bilmesi, e?er bu da yap?lam?yorsa o zaman kurumun kendi bürokratik süreçlerini ve i?leyi?ini iyi bilen i?aret dili tercümanlar? çal??t?rmas? olmal?d?r; bak?n?z: “madde 4- e?itim deste?i”, “madde 3 – özel e?itim gereksinimi”).
? F?TYE’lerin de yer ald??? bir s?n?fta dersi anlatan ö?retim üyesi ö?rencilerine s?rt?n? dönmeden konu?mamay? önemsemiyorsa, bu hem birinci maddedeki e?itlik anlay???n? alg?lamam?? oldu?u hem de sayg?s?z oldu?u anlam?na gelir (asl?nda F?TYE’lerin yer ald??? bir s?n?fta olmas? gereken tepe-göz benzeri bir cihaz ile dersi anlatan?n yaz?s?n?n tahtaya-perdeye yans?t?lmas? ve F?TYE’nin hem dersi anlatan?n dudaklar?n? hem de yaz?lar? ayn? anda görebilmesinin sa?lanmas?d?r. Bak?n?z: “??itme Engelli Ö?rencilerin Devam Etti?i Bir S?n?f Ortam? ve Fiziksel ?artlar? Nas?l Olmal?d?r” ve “??itme Engelli Ö?rencilerin Oldu?u B?r S?n?fta Nas?l Davranmal?”)).
? Bir aç?k uçlu soruya, yaz?l? olarak di?er ö?rencilerle e?it sürede cevap vermesinin beklenmesi, daha sonra bahsedece?imiz pek çok nedenin d???nda, en ba?ta o F?TYE ö?rencinin kültürel özelliklerine sayg?s?zl?kt?r (F?TYE’lere yönelik s?nav? sistemi ba?l? ba??na bir sorundur ve konunun uzmanlar? ve ilgili bürokratlar taraf?ndan ele al?nmal?d?r).
? F?TYE ö?rencilerin de oldu?u bir yemek atölyesinde uygulama s?ras?nda olu?acak riskleri önlemek için sadece “ba??rarak uyarmak” yolu kullan?l?yorsa ve F?TYE’leri bu ?ekilde uyarmas? mümkün olmad??? için de sorumlu ö?retim eleman? onlar? ders boyunca sadece izleyici konumunda tutuyorsa, bu da bir sayg?s?zl?kt?r (böyle bir atölyede ???kl? ya da titre?imli uyar? cihazlar? kullan?labilece?i gibi, pek çok F?TYE’nin kullanmasa bile asl?nda i?itme cihazlar?na sahip oldu?u göz önüne al?n?rsa ö?retim eleman?n?n FM sistem kullanmas? en basit çözümdür; bu ?ekilde bir sistemin kullan?lmas? ?üphesiz ki di?er ö?rencilerin de yarar?na olacakt?r).

Never underestimate the value of propecia canada this.

Preserve buy zithromax online no prescription outside the sunlight, or be dressed in protective clothing outside and use a sunscreen.

I will be zithromax 250mg having a debate about shopping online, which allows spending minimal amounts of cash transforming your individual shopping and confirming your universal Zithromax is of the most useful top quality probable.

Display Another Language